Extra föreningsstämma den 12 december

Medlemmarna i Rönnells Vänner  (ideell förening) kallas härmed till extra föreningsstämma onsdagen den 12 december 2018 kl. 17.30 i Rönnells Antikvariat, Birger Jarlsgatan 32, Stockholm.
 
Förslag till dagordning:

  1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare;

  2. godkännande av röstlängden;

  3. val av en eller två justeringsmän;

  4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning;

  5. fastställande av dagordningen;

  6. styrelsens förslag till bemyndigande enligt följande:

    Föreningsstämman bemyndigar styrelsen att med befintlig eller tillträdande medlem som önskar inta ställning som särskilt gynnande medlem och som ställer sig bakom ändamålet med föreningens verksamhet enligt punkt 2 i föreningens stadgar träffa avtal om förhöjd medlemsavgift upp till ett årligt belopp om 20.000 kronor.


Väl mött!
 
Stockholm den 2 december 2018
 
Styrelsen