Kallelse: Välkommen på årsstämma den 27 mars 2019

Medlemmarna i Rönnells Vänner  (ideell förening) kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 27 mars 2019 kl. 18.30 i Rönnells Antikvariat, Birger Jarlsgatan 32, Stockholm.

Dagordning:

 1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare;

 2. godkännande av röstlängden;

 3. val av en eller två justeringsmän;

 4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning;

 5. fastställande av dagordningen;

 6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen;

 7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras;

 8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna;

 9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna för det kommande verksamhetsåret;

 10. fastställande av medlemsavgifter;

 11. beslut om antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas;

 12. val av styrelseledamöter;

 13. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter;

 14. val av valberedning för de val som skall förekomma vid nästkommande ordinarie föreningsstämma samt utseende av sammankallande i valberedningen;

 15. behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner;

  övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.
   

  Välkommen

  Möteshandlingar

  Årsredovisning 2018

  Protokoll från mötet
  Protokoll från årsmöte 2019 i Rönnells vänner (publicerat 9 maj)  /Styrelsen