KALLELSE

Medlemmarna i Rönnells Vänner(ideell förening) kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 6 april 2017 kl. 18.30 i Rönnells Antikvariat, Birger Jarlsgatan 32, Stockholm.

Efter årsmötesförhandlingarna kommer Maja Hagerman att tala utifrån sin bok om Herman Lundborg Käraste Herman: rasbiologen Herman Lundborgs gåta. Hagermans bok är ett pionjärarbete som lyfter fram tidigare okända fakta.

 Välkommen!

Stockholm den 9 mars 2016

Styrelsen

 

ÅRSREDOVISNING

 

Dagordning:

1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare;

2. godkännande av röstlängden;

3. val av en eller två justeringsmän;

4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning;

5. fastställande av dagordningen;

6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen;

7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras;

8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna;

9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna för det kommande verksamhetsåret;

10.fastställande av medlemsavgifter;

11.beslut om antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas;

12.val av styrelseledamöter;

13.val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter;

14. val av valberedning för de val som skall förekomma vid nästkommande ordinarie föreningsstämma samt utseende av sammankallande i valberedningen;

15.behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner;

16. övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.